Đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi trường lập ra nhằm xây dựng phương hướng và cách làm bảo vệ môi trường do các cơ quan tổ chức hoạt động các ngành nghề liên quan đến chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt thực hiện. Với đề án này, các cấp chuyên môn có thể dựa trên cơ sở để đánh giá công việc bảo vệ môi trường của các cơ sở liên quan trên tinh thần phương hướng, vạch định.

Lập đề án bảo vệ môi trường thông dụng theo các cách sau:

–         Lập đề án sơ bộ: hay còn gọi là đề án đơn giản, khái quát đối với những cơ sở có quy mô vừa, lớn sản xuất sản phẩm số lượng lớn hoặc các tổ chức dịch vụ ảnh hưởng đến môi trường và có cam kết bảo vệ môi trường.

–         Lập đề án chi tiết: đây là đề án dành cho các đối tượng cần phải lập báo cáo đánh giá tác động của môi trường. Đề án này đòi hỏi các cơ sở lập nên phải có những thống kê chi tiết và xử lý số liệu cụ thể để có được bản báo cáo chi tiết, ró rang.

Để lập được một đề án chi tiết hay cơ sở, tổ chức cá nhân cần thực hiện những công việc:

–         Khảo sát thu thập số liệu về môi trường và quy mô dự án.

–         Khảo sát diễn biến của môi trường và các nguồn ô nhiễm như nước, khong khí, sinh vật…tác động của môi trường đối với sự phát triển của dự án.

–         Thống kê và lựa chọn các biện pháp thích hợp để bảo vệ môi trường hạn chế tác động của hoạt động dịch vụ, kinh doanh đến môi trường.

–         Xây dựng ngay biện pháp thiết thực cụ thể để giảm thiểu tác hại đến với môi trường.

–         Đề xuất các phương án xử lý cụ thể của cơ sở cho các chất thải làm ô nhiễm nước, không khí…

–         Lập chương trình giám sát sự chuyển biến của môi trường và đăng ký các thủ tục có liên quan đến đánh giá, cam kết bảo vệ môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *