SỔ CHỦ NGUỒN CHẤT THẢI NGUY HẠI

Tư vấn lập báo cáo và đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.


Đối với các tổ chức cá nhân đại diện cho cơ quan, công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ có ảnh hưởng đến môi trường cần đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại để cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền theo dõi, xem xét và kiểm tra.

so-chu-nguon-chat-thai-nguy-hai


Thủ tục đăng lý sổ chủ nguồn chất thải nguy hại có những bước cần tiến hành như sau:

-         Các cơ quan doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang tiến hành hoạt động kinh doanh,dịch vụ có chất thải do quá trình sinh hoạt, sản xuất gây ô nhiễm đến môi trường cần đăng ký chủ nguồn chất thải cho chi cục bảo vệ môi trường theo quy định.

-         Sau khi nhận giấy đăng ký,cơ quan có thẩm quyền của chi cục môi trường xem xét hồ sơ và thông báo cho chủ nguồn nếu trường hợp cần chỉnh sửa, bổ sung hoặc không hợp lệ. Hồ sơ hợp lệ sẽ được tiếp nhận và chuyển đến các ngành chuyên môn xử lý. Thời gian diễn ra công việc này trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

-         Trong vòng 20 ngày kể từ ngày quyết định tính hợp lệ của hồ sơ và chuyển giao đến nơi có thẩm quyền, cục bảo vệ môi trường sẽ ra quyết định cấp sổ đăng ký chủ nguồn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu.


Hồ sơ xin được cấp giấy đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cần có:

-         Đơn đăng ký chủ nguồn chất thải

-         Bản sao quyết định thành lập cơ sở hoặc giấy phép kinh doanh, dịch vụ.

-         Bản sao báo cáo đánh giá tác tác đông đến môi trường của ngành nghề sản xuất kinh doanh được đăng ký.

-         Bản sao quyết định phê duyệt việc đánh giá môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.

Các tổ chức, cá nhân có yêu cầu đăng ký sổ chủ nguồn chất thải đến gặp trực tiếp bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả của chi cục bảo vệ môi trường để được xem xét và giải quyết.