Cam kết bảo vệ môi trường

Môi trường TNT tổng hợp đầy đủ các cam kết bảo vệ môi trường với những điểm cần lưu ý dưới đây. Bạn cần nắm bắt kỹ các điểm này có dịch vụ tốt nhất:

I, Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình và đối tượng không thuộc quy định tại Điều 14 và Điều 18 của Luật này phải có bản cam kết bảo vệ môi trường.

II, Nội dung bản cam kết

  1. Địa điểm thực hiện.
  2. Loại hình, quy mô sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.
  3. Các loại chất thải phát sinh.
  4. Cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

III, Đăng ký bản cam kết

  1. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; trường hợp cần thiết, có thể ủy quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp xã tổ chức đăng ký.
  2. Thời hạn chấp nhận bản cam kết để bảo vệ môi trường là không quá năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản cam kết về việc bảo vệ môi trường hợp lệ.
  3. Đối tượng quy định tại Điều 24 của Luật này chỉ được triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau khi đã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

IV, Trách nhiệm thực hiện và kiểm tra việc thực hiện cam kết

  1. Tổ chức, cá nhân cam kết trong việc cần bảo vệ môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.
  2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội dung đã ghi trong bản cam kết bảo vệ môi trường.

Xem thêm: xử lý nước thải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *