Tài liệu‎ > ‎

SNAP-Xử lý nước thải thuộc da

Hiện nay, Việt Nam có khoảng 35 doanh nghiệp thuộc da lớn nhỏ [2]. Hàng năm, các doanh nghiệp này thải ra môi trường gần 10 triệu m3 nước thải [2]. Trong đó, phần lớn đều không đạt quy chuẩn QCVN40-2011/BTNMT về các thông số TSS, COD, crôm, tổng nitơ, amoni, kim loại nặng. Đặc biệt, nitơ là một trong những chất gây ô nhiễm khó xử lý triệt để. Có rất nhiều phương pháp xử lý nitơ đã được nghiên cứu và áp dụng. Trong đó, phương pháp sinh học được các nhà môi trường ưu tiên lựa chọn bởi tính thân thiện với môi trường và chi phí xử lý tiết kiệm của nó.

Trước năm 1995, công nghệ sinh học truyền thống xử lý nitơ 2 giai đoạn nitrat hoá và khử nitrat được sử dụng rộng rãi. Năm 1995 khiquá trình Anammox được phát hiện, một hướng xử lý nitơ mới đầy triển vọng được mở ra. Vì vậy, rất nhiều các nghiên cứu về Anammox được công bố trong những năm gần đây. Đặc biệt năm 2008, công nghệ SNAP (Quá trình xử lý nitơ trên cơ sở kết hợp quá trình nitrit hóa một phần và anammox trong một bể phản ứng) được thiết kế và vận hành thành công đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc trong công nghệ xử lý triệt để nitơ.


xu-ly-thuoc-da

Hiện nay, công nghệ SNAP đã được ứng dụng thành công để xử lý nước thải sinh hoạt và nước rỉ rác. Nhận thấy nước thải thuộc da có điểm tương đồng với hai loại nước thải này là giàu nitơ. Vì vậy, với mục đíchxử lý triệt để nitơ trong nước thải thuộc da sau khi đã loại bỏ độc chất, đề tài ʺNghiên cứu xử lý triệt để nitơ trong nước thải thuộc da bằng công nghệ SNAPʺ được thực hiện. Việc thực hiện đề tài không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Đề tài thành công sẽ là bước tiến lớn trong lĩnh vực môi trường của ngành Thuộc da.

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài, sau khi đã tách thành công vi khuẩn Anammox từ nguồn bùn yếm khí xử lý nước thải chăn nuôi, việc tối ưu các điều kiện làm giàu vi khuẩn Anammox là vô cùng cấp thiết. Vì vậy việc thực hiện chuyên đề ʺNghiên cứu điều kiện tối ưu làm giàu vi khuẩn Anammox thu được từ bùn yếm khí xử lý nước thải chăn nuôiʺ là vô cùng cấp thiết.

·        

Mục tiêu nghiên cứu

Tìm được giá trị tối ưu cho các điều kiện (pH; hàm lượng amoni, nitrit, cacbon vô cơ (HCO3-), cacbon hữu cơ (gluco)) làm giàu hệ vi khuẩn Anammox được tách ra từ bùn yếm khí xử lý nước thải chăn nuôi.

·        Đối tượng nghiên cứu

Hệ vi khuẩn Anammox thu được từ bùn yếm khí xử lý nước thải chăn nuôi được tách ra từ hệ n

nuoc-thai-thuoc-dauôi cấy đặt tại tầng 3 Tòa nhà Điều hành – Trung tâm Phân tích và Công nghệ Môi trường – Viện Nghiên cứu Da Giầy.

·        Nội dung nghiên cứu

-         Tách và chia nhỏ giá thể bám dính của vi khuẩn Anammox trong hệ nuôi cấy thành các mảnh nhỏ kích thước 10x10 cm.

-         Khảo sát ảnh hưởng và lựa chọn giá trị tối ưu các điều kiện pH; hàm lượng amoni, nitrit, cacbon vô cơ (HCO3-), cacbon hữu cơ (gluco).

·        Bố cục báo cáo

Mở đầu

Phần 1: Tổng quan

Phần 2: Thực nghiệm

Phần 3: Kết quả và thảo luận

Kết luận