CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bảo vệ môi trường là nhiêm vụ cũng là trách nhiệm chung của toàn xã hội chứ không phải công việc của riêng một cơ quan, cá nhân nào. Tuy vậy, đối với những cơ sở sản xuất, những dụ án công trình lớn ảnh hưởng lớn đến sự biến đổi môi trường sống và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cần phải có biện pháp thiết thực hơn để bảo vệ những tác động có thể xảy ra. Cam kết bảo vệ môi trường sống là công việc đầu tiên có tính chất đảm bảo về mặt pháp lý của các daonh nghiệp sản xuất, dịch vụ liên quan đến môi trường. Cam kết bảo vệ môi trường có những điều đáng lưu ý sau:

-         Cam kết phải được lập trước khi cơ sở kinh doanh, sản xuất dịch vụ đi vào hoạt động.

-         Chỉ lập cam kết bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có chất thải trong quá trình hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

-         Cần lập bản cam kết bảo vệ môi trường lại nếu như các cơ sở, dự án…đã có đăng ký hoạt động nhưng chưa đi vào vận hành và di dời nơi khác hoặc chưa triển khai hoạt động trong 24 tháng kể từ ngày ký cam kết. Điều này cũng thực hiện tương tự đối với những cơ sở kinh doanh, dịch vụ…đã cam kết nhưng thay đổi quy mô, cơ cấu hoạt động làm tăng khả năng ảnh hưởng đến môi trường.

Việc lập cam kết bảo vệ môi trường là công việc bắt buộc về mặt pháp lý nên cần được nghiêm chỉnh chấp hành. Cam kết sẽ là nhiệm vụ chung cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ các công trình xây dựng…hướng đến vì sự phát triển chung của cộng động và phục vụ cho lợi ích của cộng đồng.

Quy trình lập cam kết bảo vệ môi trường được ghi rõ trong các điều khoản làm việc của các cơ quan chức năng chuyên nghành và được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.